Isorocket Flieger

Privacyverklaring

Wessendorf Systembeschichtungen GmbH
Wilhelm-Bunsen-Str. 5
49685 Emstek
T +49 4473 9495-37
F +49 4473-9495 96
info@isorocket.de

Veiligheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens te handhaven en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en de meest moderne beveiligingsnormen om maximale bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Als particuliere onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) en de voorschriften van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG). We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen, die ervoor zorgen dat de voorschriften ten aanzien van gegevensbescherming zowel door ons, als ook door onze externe dienstverleners in acht worden genomen.

Definities

De wetgever vereist, dat persoonlijke gegevens op rechtmatige wijze, te goeder trouwe en op een voor de betrokkenen redelijk volgbare manier worden verwerkt (”Rechtmatigheid, verwerking te goeder trouw, transparantie”). Om dit te waarborgen informeren wij u over de afzonderlijke wettelijke definities, die ook in dit privacybeleid worden gebruikt:

1. Persoonlijke gegevens
“Persoonlijke gegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); identificeerbaar is in dit verband een natuurlijke persoon, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke kenmerken, die de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

2. Verwerking
"Verwerking" is elk, met of zonder hulp geautomatiseerd proces, uitgevoerde procedure of reeks van procedures met betrekking tot persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, de organisatie, het ordenen, het opslaan, de aanpassing of wijziging, het uitlezen, bevragen, gebruiken, bekendmaken of een andere manier van beschikbaar maken, het vergelijken, koppelen, beperken, wissen of vernietigen.

3. Beperking van verwerking
“Beperking van verwerking” is de markering van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel om hun toekomstige verwerking te beperken.

4. Profilering
“Profilering” is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, om persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

5. Pseudonimisering
"Pseudonimisering" is de verwerking van persoonlijke gegevens op een manier, dat de persoonlijke gegevens zonder aanvullende informatie niet aan een of meer specifiek betrokkenen kunnen worden toegewezen, op voorwaarde dat deze aanvullende informate apart wordt opgeslagen en er technische en organisatorische maatregelen zijn genomen die garanderen dat de persoonlijke gegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen.

6. Bestandssysteem
Een “bestandssysteem” is elke gestructureerde verzameling van persoonlijke gegevens, die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, dit is onafhankelijk van of deze verzameling centraal, decentraal of naar functionele of geografische criteria geordend worden beheerd.

7. Verantwoordelijke
Een "verantwoordelijke" is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, lichaam of andere instantie, die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van verwerking van persoonlijke gegevens beslist; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten worden bepaald, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden geregeld op grond van het Unierecht of nationale recht.

8. Verwerker
Een “verwerker” is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, lichaam of andere instantie, die persoonlijke gegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

9. Ontvanger
Een "ontvanger" is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, lichaam of andere instantie, aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Overheidsinstanties, die in het kader van een bepaalde onderzoeksmissie conform Europese of nationale wetgeving mogelijkerwijs persoonlijke gegevens ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door genoemde overheidsinstanties gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming conform de doelen van de verwerking.

10. Derde partij
Een "derde partij" is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, lichaam of andere instantie, anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de onmiddellijke verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of van de verwerker bevoegd zijn om de persoonlijke gegevens te verwerken.

11. Toestemming
Een "toestemming" van betrokkene is elke vrijwillig voor het gedefinieerde geval, op een geïnformeerde en ondubbelzinnige manier afgegeven verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, waarmee betrokkenen aangeeft dat betrokkene instemt met de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonlijke gegevens is alleen rechtmatig, wanneer er een wettelijke basis voor de verwerking bestaat. Van een wettelijke basis conform artikel 6, par. 1, lid a - f DSGVO kan met name sprake zijn, als:

a. De betrokkenen zijn of haar toestemming voor de verwerking van de hem of haar betreffende persoonlijke gegevens voor een of meer bepaalde doelen heeft gegeven;

b. De verwerking voor het uitvoeren van een overeenkomst is waarin betrokkenen een contractuele partner is, of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, die op verzoek van betrokkene worden genomen, nodig is;

c. de verwerking nodig is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaraan de verantwoordelijke moet voldoen;

d. de verwerking nodig is voor bescherming van vitale belangen van betrokkene of een andere natuurlijke persoon;

e. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag dat gedelegeerd is aan de voor de verwerking verantwoordelijke;

f. de verwerking noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of een derde te beschermen, mits de belangen of fundamentele rechten van de betrokkene de bescherming van persoonlijke gegevens vereisen, dit is met name het geval wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2) Wanneer er contact met ons wordt opgenomen via e-mail of een contactformulier worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De in dit verband benodigde gegevens wissen wij, nadat bewaren niet meer nodig is, of wij perken de verwerking in, indien er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

Verzamelen van persoonlijke gegevens bij bezoek aan onze website

Bij het puur informatieve gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen die persoonlijke gegevens, die uw browser aan onze servers overdraagt. Wanneer u gebruik wilt maken van onze website, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch nodig zijn, om u onze website te kunnen laten zien en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis is art. 6, par. 1, sub 1, lid f DSGVO):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete website)
 • Toegangsstatus/http-statuscode
 • betreffende overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website, waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Gebruik van cookies

(1) Naast bovengenoemde gegevens worden bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die zijn toegewezen aan de door u gebruikte browser en die bepaalde informatie verstrekken aan de instantie die de cookie plaatst. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze dienen om de website in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder uiteen worden gezet:

 • Tijdelijke cookies (zie a.)
 • Permanente cookies (zie b.).

a. Tijdelijke cookies worden automatisch gewist, wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u weer een bezoek aan onze website brengt. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

b. Permanente cookies worden automatisch na een ingestelde duur gewist, deze duur kan afhankelijk van de cookie verschillen. U kunt de cookies te allen tijde wissen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

c. U kunt de instelling van uw browser naar wens configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van third party cookies of alle cookies weigeren. Zog. “Third party cookies” zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst, dus niet door de website waarop men zich nu bevindt. Wij wijzen u erop, dat u door het deactiveren van cookies mogelijk niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken.

Meer functies en het aanbod van onze website

(1) Naast het pure informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan, waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Daarvoor moet u doorgaans andere persoonlijke gegevens verstrekken, die wij voor het verlenen van de betreffende dienst nodig hebben en waarvoor de eerder genoemde principes voor gegevensverwerking gelden.

(2) Voor de verwerking van uw gegevens maken we deels gebruik van externe dienstverleners. Deze worden worden door ons zorgvuldig geselecteerd, en opdrachten verstrekt, zijn gehouden aan onze aanwijzingen en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven, wanneer deelname aan acties, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover ontvangt u tijdens het verstrekken van uw persoonlijke gegevens of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen hiervan in de beschrijving van het aanbod.

Kinderen

Ons aanbod is in principe voor volwassenen bedoeld. Personen onder de 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of voogden geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken.

Rechten van de betrokkene

(1) Herroeping van de toestemming
Voor zover de verwerking van persoonlijke gegevens berust op een gegeven toestemming, hebt u te allen tijde het recht om die toestemming te herroepen. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid, van de op basis van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking, niet aangetast.

Voor het uitoefenen van uw herroepingsrecht kunt u zich te allen tijde tot ons wenden.

(2) Recht op bevestiging
U hebt het recht om de verantwoordelijke om een bevestiging te vragen of er persoonlijke gegevens over u worden verwerkt. Deze bevestiging kunt u te allen tijde opvragen via bovengenoemde contactgegevens.

(3) Recht op informatie
Wanneer er persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie over deze persoonlijke gegevens en over navolgende gegevens eisen:

a. de verwerkingsdoeleinden;

b. de categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt;

c. de ontvanger of categorieën ontvangers, waaraan de persoonlijke gegevens zijn of nog worden bekendgemaakt, met name bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;

d. indien mogelijk de geplande duur, waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van deze duur;

e. het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijken of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

f. het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

g. wanneer de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;

h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering overeenkomstig Art. 22, leden 1 en 4 DSGVO en - in deze gevallen op zijn minst - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde impact van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Wanneer persoonlijke gegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven, heeft u het recht op informatie over de passende waarborgen conform artikel 46 DSGVO met betrekking tot de overdracht. Wij stellen een kopie van de persoonlijke gegevens die worden/werden verwerkt ter beschikking. Voor alle andere kopieën die u van een persoon op mag vragen, mogen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten. Als u de aanvraag elektronisch indient, moet de informatie in een gangbaar elektronisch formaat beschikbaar worden gesteld, tenzij anders vermeld. Het recht op ontvangst van een kopie conform paragraaf 3 mag niet strijdig zijn met de rechten en vrijheden van andere personen.

(4) Recht op rectificatie
U hebt het recht om onmiddellijke rectificatie met betrekking tot u betreffende onjuiste persoonlijke gegevens te eisen van ons. Rekening houdende met de doelen van de verwerking, hebt u het recht om de vervollediging van onvolledige persoonlijke gegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, te eisen.

(5) Recht op verwijdering (”recht op vergeten worden”)
U hebt het recht om van de verantwoordelijke te eisen, dat uw persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd, en wij zijn verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen, wanneer er sprake is van één van de volgende redenen:

a. De persoonlijke gegevens zijn niet meer nodig voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of op andere wijze zijn verwerkt.

b. De betrokkene herroept zijn/haar toestemming waarop de verwerking overeenkomstig Art. 6 lid 1, sub a DSGVO of Art. 9 paragraaf 2, sub a DSGVO is gebaseerd, en een andere rechtsgrondslag voor de verwerking ontbreekt.

c. De betrokkenen maakt bezwaar overeenkomstig Art. 21, lid 1, DSGVO tegen de verwerking en er zijn geen gegronde redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar overeenkomstig Art. 21, lid 2 DSGVO tegen de verwerking.

d. De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.

e. Het verwijderen van de persoonlijke gegevens wordt vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens Europese wetgeving of wetgeving van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke gehouden is.

f. De persoonlijke gegevens werden verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig Art. 8, lid 1 DSGVO.

Indien de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens openbaar heeft gemaakt en hij/zij die conform lid 1 moet verwijderen, neemt hij rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen, ook technische, om verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens, die de persoonlijke gegevens verwerken, te informeren dat een betrokkene geëist heeft dat alle links naar diens persoonlijke gegevens of kopieën of replica's van deze persoonlijke gegevens worden verwijderd.

Het recht op verwijdering (”recht op vergeten worden”) bestaat niet, indien de verwerking nodig is:

– voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

– voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, die verwerking conform Europese wetgeving of wetgeving van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is gehouden, vereist, of voor het uitvoeren van een taak in het algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag dat gedelegeerd is aan de verantwoordelijke;

– om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid conform artikel 9, paragraaf 2, sub h en i en artikel 9 paragraaf 3 DSGVO;

– voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of statistische doelen conform artikel 89, paragraaf 1 DSGVO, voorzover het in paragraaf 1 genoemde recht waarschijnlijk de verwezenlijking van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig zal beïnvloeden, of

– om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

(6) Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, wanneer aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt door de betrokkene betwist, en wel voor een duur, die het de verantwoordelijke mogelijk maakt, de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren,

b. De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene wijst de verwijdering van de persoonlijke gegevens af en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens;

c. De verantwoordelijke heeft de persoonlijke gegevens voor de doelstellingen van de verwerking niet langer nodig, de betrokkene heeft ze echter nodig voor vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims,

d. De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform artikel 21, paragraaf 1 DSGVO, voor de duur dat nog niet vaststaat, of de legitieme redenen van de verantwoordelijk voorrang hebben boven die van betrokkene.

Als de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden, zullen deze persoonlijke gegevens alleen worden opgeslagen met toestemming van de betrokkene, of voor vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van aanzienlijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde contactgegevens.

(7) Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat te ontvangen, en u hebt het recht, deze gegevens ongehinderd over te laten dragen aan een andere verantwoordelijke door de verantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens beschikbaar werden gesteld, mits:

a. de verwerking berust op een toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, sub a of artikel 9, paragraaf 2, sub a of op een overeenkomst conform artikel 6, paragraaf 1, sub b DSGVO, en

b. de verwerking met behulp van een geautomatiseerde procedure geschiedt.

Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdracht conform paragraaf 1 hebt u het recht te vragen dat de persoonlijke gegevens direct van de ene verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdracht is niet van invloed op het recht op verwijdering (”recht om vergeten te worden”). Dit recht geldt niet voor een verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag dat gedelegeerd is aan de voor de verwerking verantwoordelijke

(8) Recht van bezwaar
U heb te allen tijde, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, op basis van Art. 6, paragraaf 1, sub e) of f) DSGVO; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gestoelde profilering. De verantwoordelijke zal de persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij hij/zij overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de interesses, rechten en vrijheden van betrokkene, of indien de verwerking is bedoeld om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketing, dan hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met als doel dergelijke direct marketing; dit geld ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Wanneer u bij ons bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing dan worden de persoonlijke gegevens niet meer voor deze doeleinden gebruikt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig Art. 89, paragraaf 1, van de DSGVO, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te uit te voeren.

Het recht van bezwaar kunt u te allen tijde uitoefenen, door zich tot de respectieve verantwoordelijke te wenden.

(9) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit geldt niet wanneer de beslissing:

a. voor het afsluiten of het uitvoeren van een overeenkomst tussen betrokkenen en verantwoordelijke nodig is,

b. is toegestaan krachtens de Europese wetgeving of de wetgeving van een lidstaat, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, en indien die wetgeving passende maatregelen hanteert om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van betrokkene te beschermen of

c. met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene is.

De verantwoordelijke treft passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van betrokkene te beschermen, waartoe minimaal het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke, op uitleg van zijn eigen standpunt en op betwisting van de beslissing behoort.

Dit recht kan betrokkene te allen tijde uitoefenen, door zich tot de respectieve verantwoordelijke te wenden.

(10) Recht op indienen van een bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit
U hebt bovendien, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, het recht om bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, uw werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk werd gepleegd, wanneer de betrokkene van mening is dat de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens in strijd zijn met deze verordening.

(11) Recht op effectief gerechtelijk rechtsmiddel
U hebt, onverminderd een beschikbaar administratief of buitengerechtelijk rechtsmiddel, met inbegrip van het recht op indienen van een bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit conform artikel 77 DSGVO heet recht op een effectief gerechtelijk rechtsmiddel, indien u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van deze verordening zijn geschonden als gevolg van de verwerking van uw persoonlijke gegeven in strijd met deze verordening.

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (”Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. In geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht ingekort. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. In opdracht van van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere aan het gebruik van de website en het gebruik van het internet gekoppelde diensten voor de exploitant van de website uit te voeren.

(2) Het IP-adres dat, als onderdeel van Google Analytics, wordt verzonden door uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het opslaan van cookies door een passende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet van alle functies van de website in hun volle omvang gebruik kunt maken. U kunt bovendien de verzameling van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door op de volgende link te klikken en de daar beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt het verzamelen door Google Analytics voorkomen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het toekomstige verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkom:

Hier klikken om Google Analytics te deactiveren

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, een link naar een persoon kan daarmee worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een verwijzing naar een persoon genereren, worden ze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics, om het gebruik van onze website te analyseren en om regelmatig verbeteringen te kunnen doorvoeren. Via de gegenereerde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter vormgeven voor u als gebruiker. Voor de uitzonderingsgevallen waarbij persoonlijke gegevens in de USA worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrondslag voor de verwerking van Google Analytics is artikel 6, paragraaf 1, lid, sub f DSGVO.

(6) Informatie van de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht ten aanzien van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een analyse via verschillende apparaten van bezoekersstromen die via een gebruikers-id wordt uitgevoerd. U kunt in uw klantaccount onder “Mijn gegevens”, “persoonlijke gegevens” de analyse van uw gebruik via verschillende apparaten deactiveren.

Gebruik van YouTube-video’s

Onze website maakt gebruik van de integratiefunctie van het door Google geëxploiteerde videoportaal YouTube. Exploitant van dit portaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. De verantwoordelijke voor het beschikbaar stellen van de diens in Europa en het daaraan gekoppelde verzamelen van gebruikersgegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Hier wordt gebruikgemaakt van de uitgebreide privacymodus, die volgens de aanbieder pas bij weergave van de video's gebruikersgegevens opslaat. Wanneer de weergave van geïntegreerde YouTube-video’s wordt gestart, plaatst de aanbieder “YouTube” cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) als gebruikersprofiel op en evalueert dit. Wanneer u van uw recht van bezwaar tegen het creëren van een gebruikersprofiel gebruik wilt maken, moet u dit rechtstreeks bij YouTube doen.

Steeds wanneer u op onze website een van een YouTube-plugin voorziene website opent, wordt er direct een verbinding met de YouTube-server gemaakt. De YouTube-server krijgt de melding welke concrete pagina’s u op onze website hebt bezocht. Dit gebeurt onafhankelijk van de weergave van een geïntegreerde video en kan zonder onze invloed meer gegevensverwerkingsprocessen activeren.

Wanneer u daarbij bij uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw actuele surfgedrag op onze website direct aan uw profiel toewijzen. Wanneer u dit niet wilt, moet u in principe vóór een bezoek aan onze website zich uitloggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van de videodienst YouTube is gebaseerd op ons belang om u als bezoeker een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod te kunnen bieden. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, paragraaf 1, sub f DSGVO.

In het kader van het gebruik van de YouTube-videodienst kunnen we niet uitsluiten dat er ook een overdracht van persoonlijke gegevens aan de server van het moederbedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA plaatsvindt. In geval van een dergelijke overdracht van persoonlijke gegevens heeft Google LLC zich gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming, “Privacy Shield”, om het naleven van de in de EU geldende gegevensbeschermingsniveaus te waarborgen. Een actueel certificaat kan via navolgende link worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in het privacybeleid van de aanbieder onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Matelso telefoon-tracking

Onze website maakt gebruik van een dienst van Matelso GmbH, Stuttgart. Wanneer u een door Matelso voor ons geschakeld telefoonnummer belt, wordt informatie over de oproep doorgestuurd naar een webanalysedienst (zoals Google Analytics) die wij gebruiken. Matelso leest verder door onze analysedienst geplaatste cookies of andere parameters van de door u bezochte website uit, bijvoorbeeld referrer, document path, remote user agent. De bijbehorende gegevens worden overeenkomstig onze aanwijzingen door Matelso verwerkt en op servers in de EU opgeslagen. Meer informatie vindt u op: https://www.matelso.de/privacy. U kunt het opslaan van cookies door een passende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet van alle functies van de website in hun volle omvang gebruik kunt maken.

Google Web Fonts

Deze website maakt voor een consistente weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") worden aangeboden. Bij het oproepen van een website laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browser-cache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doel moet de door uw gebruikte browser verbinding met de servers van Google maken. Als gevolg hiervan weet Google dat onze website werd geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een consistente en aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, paragraaf 1, sub f DSGVO. Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt er een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

In gevallen waarbij persoonlijke gegevens aan Google LLC in de USA worden overgedragen, is Google gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die het naleven van de in de EU geldende gegevensbeschermingsniveaus waarborgt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

Wilt u meer weten?

Wij informeren u graag gedetailleerd over de unieke voordelen van het permanente steigeranker isorocket®.

Informatie / bestelling

U bent net zo enthousiast over isorocket® dan wij en wilt deel gaan uitmaken van de rocketstory? Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe handelspartners in Nederland! Positioneert u zich als innovatieve probleemoplosser en ga met ons in zee – dat rockt! Voor vragen en meer informatie belt u met +49 4473 9495-0 of mailt u naar rocketpartner@isorocket.de.

 • Ablängen

  Op lengte maken van het schroefkanaal met de rocketcutter (speciaal gereedschap uit de montageset).

 • Stopfen

  Aanbrengen van de thermische bruggenvrije afdichtplug.

 • Verankerung

  Veilige verankering van de steiger met het isorocket® permanente steigeranker.

 • Anstrich

  Schonere schilderswerkzaamheden om het isorocket® permanente steigeranker.

 • Dämmung

  Schoner verwerken van het isolatiemateriaal. Ideale lastoverdracht zorgt voor stabiliteit.